Het netwerk voor mobiliteit en logistiek dat samen innovatie organiseert voor duurzame bereikbaarheid

We signaleren een groeiende vraag naar betaalbare en toegankelijke mobiliteit van personen en goederen.
Als non-profit ledennetwerk werken we samen op publiek-private basis aan projecten om de uitdagingen verduurzaming, digitalisering en verstedelijking in de sector het hoofd te bieden.

Wat is Connekt?

We zijn een onafhankelijk netwerk voor slimme mobiliteit en duurzame logistiek. Een mix van kennis, creativiteit en daadkracht waar invloedrijke partijen uit de triple helix samenkomen: we verbinden overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Met meer dan 500 partners wereldwijd bedenken en realiseren we tastbare oplossingen die de wereld verbeteren – zowel in economisch opzicht als op het gebied van duurzaamheid.

Ben je geïnteresseerd in het lidmaatschap? Klik om direct naar de website te gaan met informatie over het lidmaatschap.

Connekt is gericht op het realiseren van impact. Klik om direct de resultaten te lezen.

logos-jaarverslag-connekt-2019

Één centrale plek voor het netwerk

Het bureau van Connekt telt circa 25 medewerkers. Daaromheen beweegt een flexibele schil van 10 à 20 medewerkers die aan het bureau zijn verbonden op specifieke projecten. Het kantoor in Delft is ingericht als ontmoetingsplaats voor de leden en biedt ruimte aan evenementen tot 150 deelnemers. Van hieruit organiseren we onder andere kennissessies, discussiegroepen, ledendiners, internationale studiereizen, webinars en webtalks. Maar we doen natuurlijk veel meer dan dat.

Wat doet Connekt?

We organiseren als netwerk een centrale plek waar kennis wordt gedeeld, nieuwe ontwikkelingen in mobiliteit en logistiek worden geduid, en waar we gezamenlijk initiatief nemen voor innovatie.

Dit-is-Connekt-netwerk-mobiliteit-logistiek-een-centrale-plek-icon

Versterken van het netwerk

Leden betalen een deelnemersbijdrage afhankelijk van het gekozen lidmaatschapsniveau. Daarmee krijgen ze toegang tot het netwerk van Connekt en de activiteiten die worden georganiseerd. Leden dragen zelf actief bij aan het succes van het netwerk. We kennen verschillende community’s, zoals voor internationale business development, slimme mobiliteit & verkeersmanagement en drones.

Dit-is-Connekt-netwerk-mobiliteit-logistiek-schat-aan-informatie-icon

Delen van kennis

Binnen het netwerk van Connekt wordt informatie en kennis uitgewisseld in strategiesessies, Connekt-committees en 1-op-1-gesprekken met leden. Door deze continue uitwisseling van intelligence ontstaan nieuwe kansen en mogelijkheden. Deze kansen en mogelijkheden toetsen we binnen het netwerk, in de vorm van gesprekken en events. Zo ontstaat een enorme schat aan aanvullende kennis en contacten voor het netwerk.

Dit-is-Connekt-netwerk-mobiliteit-logistiek-duiden-van-nieuwe-ontwikkelingen-icon

Duiden van nieuwe ontwikkelingen

We zijn in staat om behoeften en trends te identificeren en deze om te zetten in een beweging, omdat leden kansen zien in die richting. Leden kunnen hierdoor groeien en bloeien, waarbij samenwerking en kennis delen voorop staan.

Dit-is-Connekt-netwerk-mobiliteit-logistiek-samen-sta-je-sterk-icon

Samen initiatief nemen voor innovatie

Samen staan we sterk: sommige uitdagingen vragen om de kracht van een divers netwerk, zodat alle inzichten en belangen aan bod komen en gedragen oplossingen geagendeerd worden. Een neutraal platform waar concurrenten, opdrachtgevers en opdrachtnemers elkaar kunnen vinden in hun gemeenschappelijke belang. Waar we acties kunnen nemen, posities kunnen bepalen of invloed kunnen uitoefenen die veel sterker is dan individueel.

Connekt Talks

We organiseren elk kwartaal inspirerende sessies over een actueel thema in mobiliteit en logistiek. We willen elkaar inspireren en doen verwonderen door vernieuwende inzichten en perspectieven te delen die sociale en/of technologische impact kunnen hebben op het werkveld.

Dit-is-Connekt-netwerk-mobiliteit-logistiek-connekt-talks
Dit-is-Connekt-netwerk-mobiliteit-logistiek-connekt-first-dates

Connekt First Dates

We zijn ook de plek voor onverwachte ontmoetingen. De spontane ontmoetingen aan de bar bij Connekt met andere leden, die net dat stukje informatie opleveren om weer stappen te kunnen zetten in het eigen werkveld. Met Connekt First Dates bieden we serendipiteit in een moeilijke tijd met intensief online werken. Op basis van een aantal zelf in te geven criteria organiseert het netwerk een persoonlijke online ontmoeting met een nieuwe contact dat aan deze criteria voldoet.

Connekt Smart Mobility Committee + Connekt Strategy Committee

Met onze Strategic Partners en Premium Members vindt individueel veel uitwisseling plaats over nieuwe ontwikkelingen en trends. Dit levert echter nog meer waarde op als we dit gezamenlijk doen. In de committees voeren we inhoudelijke discussies die impact gaan hebben op mobiliteit in Nederland. Onderwerpen zoals Smart Mobility Data komen langs, maar ook de impact van internationale ‘techreuzen’ op mobiliteit en logistiek. Daarnaast zijn actuele thema’s zoals corona of het Nationaal Groeifonds bij uitstek geschikt om in deze gremia gezamenlijk te bespreken.

Dit-is-Connekt-netwerk-mobiliteit-logistiek-connekt-smart-mobillity-committee-strategy-committee

Connekt Talks

Inspirerende sessies over een actueel thema in mobiliteit en logistiek. We willen leden inspireren en verwonderen door ze vernieuwende inzichten en perspectieven te geven die sociale en/of technologische impact kunnen hebben op hun werkveld.

Dit-is-Connekt-netwerk-mobiliteit-logistiek-connekt-talks

Connekt First Dates

Connekt is ook de plek voor onverwachte ontmoetingen. De spontane ontmoetingen aan de bar bij Connekt met andere leden, die net dat stukje informatie oplevert om weer stappen te kunnen zetten in het eigen werkveld. Met Connekt First Dates biedt Connekt serendipiteit in een moeilijke tijd met intensief online werken.

Dit-is-Connekt-netwerk-mobiliteit-logistiek-connekt-first-dates

Connekt Smart Mobility Committee + Connekt Strategy Committee

Met onze Strategic Partners en Premium Members vindt individueel  kennisuitwisseling plaats over nieuwe ontwikkelingen en trends. Dit levert extra waarde op wanneer we dit gezamenlijk doen: in de committees voeren we inhoudelijke discussies die impact gaan hebben op mobiliteit in Nederland. Onderwerpen zoals Smart Mobility Data komen langs, maar ook de impact van internationale ‘techreuzen’ op mobiliteit en logistiek. Daarnaast zijn actuele thema’s zoals Covid-19 of het Nationaal Groeifonds bij uitstek geschikt om in deze gremia gezamenlijk te bespreken.

Dit-is-Connekt-netwerk-mobiliteit-logistiek-connekt-smart-mobillity-committee-strategy-committee

Projecten door Connekt

We voeren met het netwerk ook projecten uit, meestal gefinancierd door de overheid, waarin de dialoog wordt gefaciliteerd tussen markt, kennisinstellingen en overheid. Enkele voorbeelden van projecten zijn:

Hackathon micromobiliteit

Het afgelopen jaar hebben we een hackathon georganiseerd waarin overheden en aanbieders van elektrische steps bespraken of en op welke wijze elektrische steps (zoals deze in andere Europese steden rijden) in Nederland toegelaten kunnen worden.

Marktconsultatie Filestaartbeveiliging in niet-gesignaleerd gebied

Wij voeren een marktconsultatie uit in opdracht van Rijkswaterstaat ten behoeve van het in-car brengen van filestaartmeldingen in niet gesignaleerde gebieden. Deze toepassing (op hoofdwegennet én onderliggend wegennet) wordt door publieke en private partijen gezien als zinvol en innovatief die de veiligheid van weggebruikers vergroot.

Duurzame zeevaart

Wij faciliteren in deze opdracht een ronde tafelgesprek tussen KNVR, Ministerie I&W en verladers met als doel om de mogelijkheden te verkennen omtrent verduurzaming in de zeevaart.

Projecten door Connekt

Connekt voert ook projecten uit, meestal gefinancierd door de overheid, waarin de dialoog wordt gefaciliteerd tussen markt, kennisinstellingen en overheid. Enkele voorbeelden van projecten zijn:

Hackathon micromobiliteit

Het afgelopen jaar heeft Connekt een hackathon georganiseerd waarin overheden en aanbieders van elektrische steps bespraken of en op welke wijze elektrische steps (zoals deze in andere Europese steden rijden) in Nederland toegelaten kunnen worden.

Marktconsultatie Filestaartbeveiliging in niet-gesignaleerd gebied

Connekt voert een marktconsultatie uit in opdracht van Rijkswaterstaat ten behoeve van het in-car brengen van filestaartmeldingen in niet gesignaleerde gebieden. Deze toepassing (op hoofdwegennet én onderliggend wegennet) wordt door publieke en private partijen gezien als zinvol en innovatief die de veiligheid van weggebruikers vergroot.

Duurzame zeevaart

Connekt faciliteert in deze opdracht een ronde tafelgesprek tussen KNVR, Ministerie I&W en verladers met als doel om de mogelijkheden te verkennen omtrent verduurzaming in de zeevaart.

De resultaten

In het netwerk van Connekt zoeken leden voortdurend naar mogelijkheden om samen initiatieven te nemen om innovatie te organiseren. Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn:

Cooperative Intelligent Access

We verkennen in het kader van ‘slimme toegang tot de stad’ de haalbaarheid van een decentrale database op basis van een coöperatieve architectuur: lokaal maatwerk in een groot systeem. Alle individuele partijen kunnen hun eigen keuzes maken en toch werkt het geheel als één systeem. Dat komt doordat iedereen zich aan een klein aantal goed gekozen technische afspraken houdt. Dit blijkt boven verwachting goed te werken, enorm schaalbaar te zijn en veel innovatie toe te staan.

Micromobiliteit en – logistiek in de openbare ruimte

We kijken naar deze nieuwe vormen van mobiliteit en logistiek en de impact op de openbare ruimte. Hier zijn veel stakeholders bij betrokken. We raken thema’s zoals plek op de weg (infrastructuur), mobiliteitshubs en de inpassing met andere modaliteiten zoals autobezit en openbaar vervoer. Het afgelopen jaar hebben we een hackathon georganiseerd waarin overheden en aanbieders van elektrische steps bespraken of en op welke wijze elektrische steps (zoals deze in andere Europese steden rijden) in Nederland toegelaten kunnen worden.

Programmabureau Topsector Logistiek

Connekt ondersteunt de Topsector Logistiek (TSL) in de rol van programmabureau. In de TSL identificeren we ideeën voor het in beweging krijgen van logistieke bedrijven in de verduurzamingsdoelen en organiseren we opschaling van resultaten. De TSL levert handelingsperspectief voor overheden en bedrijven. Dit doen we onder andere door het experimenteren met nieuwe oplossingen, het achterhalen van data over bijvoorbeeld CO2 uitstoot per marktsegment en het leveren van toegankelijke ondersteuning in actieprogramma’s als ‘Off-Road’ waarin vracht van de weg wordt verplaatst naar duurzamer modaliteiten.

 

Resultaten:
 • 256 projecten binnen 28 thema’s 
 • 1.316 deelnemers 
 • Online congres met 1.200 deelnemers

Smart Mobility Embassy

Ook onderhouden wij de community van de Smart Mobility Embassy waarbij wij export-kansen creëren en kennis en ervaringen uitwisselen om het Nederlandse ecosysteem van Smart & Green Mobility te vergroten en versterken. In samenwerking met partnerorganisaties in het buitenland, RVO en het postennetwerk organiseert de Smart Mobility Embassy onder andere studiereizen, webinars en strategische kennisuitwisselingsessies voor haar deelnemers. We ontvangen jaarlijks vraagstukken en verzoeken uit de hele wereld die we samen met het netwerk oppakken. De Smart Mobility Embassy heeft focus-landen geïdentificeerd waar een meerjarige strategie voor wordt ontwikkeld.

 

Resultaten:
 • Organiseren van sessies voor ruim 60 deelnemers
 • Jaarlijks 50+ inkomende verzoeken wereldwijd
 • Meerjarige strategie 5 focuslanden

Lean & Green

Dit initiatief van ons is marktleider in CO₂-reductieprogramma’s voor verladers en logistiek dienstverleners. Duurzame maatregelen en door de community aangedragen ‘best practices’ helpen de CO₂-uitstoot te verminderen én tegelijkertijd bedrijfskosten te besparen. Door een constructieve en coöperatieve houding, het delen van kennis en samenwerking wordt grote impact gerealiseerd.

 

Resultaten:
 • Inmiddels in 13 Europese landen uitgevoerd
 • Ruim 600 deelnemende bedrijven in Europa
 • Daarvan 250 deelnemende bedrijven in Nederland

BigMile

Binnen het Lean & Green programma was er de wens ontstaan om op een simpele manier regelmatig gestandaardiseerde ‘carbon footprint’ calculaties te doen. Zo is, met behulp van de ervaringen van de Lean & Green deelnemers, BigMile ontstaanBigMile is een data-analysetool waar je CO2calculaties en allocaties o.b.v. de EN16258 standaard kunt doen en biedt ook de mogelijkheid om verdere analyses te maken van mogelijke besparingen. BigMile is per september 2020 verzelfstandigd en als commerciele organisatie voortgezet.

 

Resultaten:
 • Ruim 200 bedrijven in BigMile 
 • 85 bedrijven laten kennismaken met Carbon Footprinting
 • Ruim 100 bedrijven verbeterpotentieel per segment bepaald 
 • Uitrol in het buitenland via Lean & Green Europe